• Ontdek ons nieuw parcours
  • Tickets zijn beschikbaar
  • Bekijk onze VIP-arrangementen

Algemene voorwaarden1. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel contant en zonder korting.Ingeval vanachterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling eenconventionele rente aan I % per maand of gedeelte van een maand aangerekend,vanaf de vervaldag.

2. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuld.igd bedrag vanrechtswege en naingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 100 EURO tentitelvan conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding.

3. Klachten betreffende de levering of factuur dienen op straffe van vervalbinnen de achtdagen na levering of na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend engemotiveerdschrijven.

4. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de rechtbankenvan hetgerechtelijk arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van het KantonHarelbeke, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger.W.verkiezen. De Belgische wet is van toepassing.